Vacature Lid Raad van Toezicht

Foto Stromarkt volledigDe Bibliotheek Deventer is gevestigd in de "gastvrije boekenstad Deventer". De bibliotheek omvat een nieuwe centrale bibliotheek aan de Stromarkt, vijf bibliotheken in wijken en dorpen en servicepunten op scholen, in kleine kernen en woonzorgcentra. Ruim 30% van de bevolking is actief lid van de bibliotheek en ruim 50% bezoekt de bibliotheek minstens een keer per jaar. Per 1 januari jl. 2016 is de Openbare Bibliotheek gefuseerd met de Athenaeumbibliotheek. De Athenaeumbibliotheek heeft een eeuwenlange geschiedenis en daarmee een bijzondere en omvangrijke erfgoedcollectie met speerpunten Overijssel, Deventer en de Moderne Devotie. De omzet van de nieuwe organisatie bedraagt in 2018 € 4.853,700 en er werken ongeveer 70 betrokken medewerkers. 

De omgeving van bibliotheken is sterk aan het veranderen. De bibliotheek Deventer wil een marktplaats voor kennis en inspiratie zijn. Een plek waar je kennis brengt en haalt en je stadsgenoten ontmoet.  De Bibliotheek Deventer wil zich ontwikkelen tot een flexibele organisatie die meebeweegt met de ontwikkelingen, voortdurend vernieuwt en een belangrijke partner is in de stad Deventer en de provincie Overijssel. Speerpunten voor de komende tijd zijn een optimale start van de nieuwe centrale bibliotheek aan de Stromarkt, vernieuwing van de organisatie, ontwikkeling erfgoedbibliotheek en ontwikkeling van de klassieke boekenfunctie naar een brede maatschappelijke bibliotheek. De Bibliotheek hanteert een Raad van Toezichtmodel en volgt de ‘code cultural governance’.

Per 15 november 2018 zijn wij op zoek naar

Lid van de Raad van Toezicht (m/v)

Profiel

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het strategisch (meerjaren) beleid van de stichting en het handelen van de bestuurder. De RvT toetst strategische afwegingen en de doelstelling van de stichting ten opzichte van het belang van interne en externe partners.

Hieruit vloeit voort dat de RvT zowel toeziet op de bestuurder, klankbord is voor de bestuurder en tenslotte ook werkgever is van de bestuurder. In het Reglement van de RvT worden deze verschillende rollen verder ingevuld en geduid. De Raad bestaat op dit moment uit zes leden. Vanwege het vertrek van de twee langstzittende leden, zoeken we versterking van één of twee nieuwe leden.

In algemene zin omvat het profiel van een lid van de RvT tenminste de volgende aspecten:

 • affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van de stichting
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten (liefst met bijbehorende aantoonbare relevante ervaring)
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • het vermogen en de attitude om de directeur (bestuurder) met raad en als klankbord terzijde te staan
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur (bestuurder) te toetsen
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur (bestuurder) voorgelegde aangelegenheden
 • voldoende beschikbaar 

Door het vertrek van twee van de leden van de RvT van de OB Deventer, zoekt de RvT specifiek naar kandidaten die passen in het hiervoor beschreven algemene profiel van toezichthouder en die daarnaast voldoen aan de volgende kenmerken:

 • een ICT achtergrond heeft van dien aard dat de toezicht – en klankbordfunctie uitgeoefend kan worden op de inzet van ict in een moderne bibliotheek zowel wat betreft het verlenen van digitale diensten als de inzet van ict in de eigen organisatie
 • en/of een goed politiek-bestuurlijk netwerk binnen de gemeente Deventer

Wij bieden een uitdagende functie in een enthousiast team, binnen een organisatie in ontwikkeling, in een boeiend maatschappelijk en politiek werkveld. Het betreft een onbezoldigde functie.

Heeft u belangstelling? Nadere informatie wordt verstrekt door Jacolien Eijer, aankomend voorzitter van de RvT of Jan Auwke Diepenhorst, lid RvT

Reacties, voorzien van motivatie en cv, ontvangen wij graag voor 22 oktober 2018 op , onder vermelding van ‘vacature RvT’ en uw naam.
Gesprekken vinden in de laatste week van oktober plaats.