Direct naar de inhoud

Vacature voor een voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht (m/v)

Foto Stromarkt volledigDe Bibliotheek Deventer gelooft dat kennis, informatie en inspiratie voor iedereen toegankelijk moet zijn en in vrijheid kan worden gedeeld. Voor, door en samen met de inwoners van de gemeente Deventer maken wij van de Bibliotheek Deventer een omgeving waar dat mogelijk is.

De Bibliotheek Deventer staat garant voor gastvrije dienstverlening, dichtbij de inwoners van Deventer. Zowel fysiek in onze zeven vestigingen en talrijke servicepunten in scholen en woonzorgcentra, als digitaal. We geven deskundig en relevante invulling aan onze maatschappelijke, culturele en educatieve functie. Dat doen we met de vier programmalijnen Jeugd en Onderwijs, Participatie en zelfredzaamheid, Persoonlijke ontwikkeling en de Athenaeumbibliotheek.

We bevinden ons midden in de Deventer samenleving en werken samen met een groot en divers aantal partners en organisaties in het onderwijs, het sociaal domein, het bedrijfsleven en in de culturele sector. Jaarlijks organiseert de bibliotheek meer dan 2000 activiteiten. Bijna 30% van de bevolking is actief lid van de bibliotheek en ruim 50% bezoekt de bibliotheek minstens een keer per jaar. Er werken 60 betaalde medewerkers en ruim 300 betrokken vrijwilligers.

Speerpunten voor de komende tijd zijn het verder vergroten van de betrokkenheid van inwoners, het afstemmen van de filialen op de wensen en behoeften uit de omgeving, het werk maken van diversiteit en het financieel gezond houden van de organisatie.

Meer informatie en het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 “Marktplaats voor kennis, inspiratie en informatie” is te vinden op de site www.bibliotheekdeventer.nl

Per 1 augustus 2021 zijn wij op zoek naar

Een voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht (m/v)

Aandachtsgebieden: laaggeletterdheid, inburgering, (innovatieve) digitale dienstverlening.


Profiel
De RvT toetst of de directeur (bestuurder) bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie. Zowel in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting als bij het zorgvuldig en evenwichtig wegen van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. Hieruit vloeit voort dat de RvT zowel toeziet op de bestuurder, klankbord is voor de bestuurder en werkgever is van de bestuurder. De Raad bestaat op dit moment uit zes leden.

Vanwege het vertrek van twee van haar leden, zoeken we nieuwe toezichthouders, een voorzitter en een lid, met tenminste deskundigheid op een van de genoemde gebieden. Gelet op de huidige samenstelling zijn we vooral op zoek naar vrouwelijke toezichthouders en streven we naar diversiteit, onder meer wat betreft gender, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid. In algemene zin omvat het profiel van een lid van de RvT tenminste de volgende aspecten:

  • Affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van de Bibliotheek Deventer.
  • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
  • Beschikken over een relevant netwerk.
  • Integer, verantwoordelijk en een onafhankelijke opstelling.
  • Innovatief en strategisch denker.
  • Het vermogen om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
  • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen.
  • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur -bestuurder voorgelegde aangelegenheden.
  • Voldoende beschikbaar.

Voor een van de twee functies zoeken we nadrukkelijk ook naar beginnende toezichthouders die met een frisse en nieuwe blik ons scherp houden en zichzelf verder kunnen ontwikkelen.

Wij bieden
Een uitdagende, onbezoldigde functie in een enthousiast team, binnen een organisatie in ontwikkeling, in een boeiend maatschappelijk en politiek werkveld.

Heeft u belangstelling?
Nadere informatie wordt verstrekt door Joris Staijen, lid RvT. Hij is bereikbaar via of mobiel op nummer 0615128971.
Zie ook www.bibliotheekdeventer.nl

Reacties, voorzien van motivatie en cv, ontvangen wij graag voor 1 mei 2021 op , onder vermelding van ‘vacature RvT’ en uw naam.
Gesprekken vinden plaats in de week van 10 mei.