Blog Alice: Onverwachte ontmoetingen

Blog Alice: Onverwachte ontmoetingen

Onverwachte ontmoetingen

Bij mijn hardlooprondjes in de buurt loop ik sinds de coronacrisis met een grote boog om anderen heen. Op de smalle paadjes door het park leidt dat soms tot iets wat je een verkeersopstopping zou kunnen noemen. Bij een van deze opstoppingen raakte ik kort in gesprek met een oudere mevrouw die net als ik de geluiden van een specht hoorde. Zo’n kort gesprek, waarbij je samen iets deelt dat je dierbaar is of waar je belangstelling naar uitgaat, daar word ik blij van. Ik geloof er heel sterk in dat deze momenten verschil kunnen maken. Van een goede vriend kreeg ik onlangs de tip om het boek ‘De eenzame eeuw’ van Noreena Hertz te lezen. De ondertitel luidt: Het herstellen van menselijk contact in een wereld die steeds verder ontrafelt. Uit onderzoek naar het effect van micro-ontmoetingen bleek dat deze bijdragen aan een gevoel van blijheid en verbondenheid van mensen en daarmee zelfs verschil kunnen maken in de mate waarin we ons eenzaam of anderszins voelen. Ik geloof er heel sterk in dat een bibliotheek juist hierbij een essentiële rol speelt.

Natuurlijk hebben we wettelijke taken zoals het ter beschikking stellen van kennis en informatie of het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur. Afgelopen jaar is de belangrijke rol van bibliotheken in de samenleving nog eens bevestigd door het convenant dat afgesloten is tussen de verschillende bestuurslagen (rijk, provincie en gemeenten) en de bibliotheekbranche. In dat convenant staat onomwonden dat bibliotheken een rol spelen bij drie grote maatschappelijke vraagstukken. Ten eerste het bevorderen van leesvaardigheid, leesmotivatie en leesplezier. Ten tweede het ontwikkelen van digitale vaardigheden en het digitaal redzaam maken van burgers. En ten derde spelen bibliotheken een rol in de levenslange ontwikkeling van mensen, of dat nu is door het aanbieden van internet, goede studieplekken of het aanbieden van activiteiten of collectie. Binnen de branche zijn we nu bezig dat convenant op onderdelen uit te werken, zodat het geen papieren tijger wordt. Het is een belangrijk signaal dat al deze partijen eenzelfde rol zien voor de bibliotheek en er met elkaar voor willen zorgen dat bibliotheken ook goed toegerust zijn voor deze drie grote maatschappelijke opgaven naast de eerder genoemde wettelijke taken.

Samen met al mijn collega’s en alle vrijwilligers van de Bibliotheek Deventer proberen we ook in het nieuwe jaar, binnen de mogelijkheden en beperkingen zoveel mogelijk die vertaalslag te maken van landelijk, provinciaal naar lokaal. Wat is er juist in de Deventer samenleving nodig waar wij op in kunnen springen? In lijn met ons nieuwe meerjarenbeleidsplan onderzoeken we bijvoorbeeld wat er in de omgeving van onze filialen gewenst is en welk concept of activiteit daar het beste bij past. Convenant, plannen, concepten, het lijkt hoog over, maar ik durf dit te schrijven omdat ik vertrouwen heb dat we dit lokale kleuring weten te geven. De kracht van het Deventer bibliotheekmodel is dat we in de haarvaten van de samenleving zitten en daardoor in staat zijn om maatwerk te leveren: wat heb jij nodig waar wij als bibliotheek een bijdrage aan kunnen leveren? Om daar te komen begint met onverwachte ontmoetingen. Ik hoop dat de Bibliotheek Deventer voor jou in 2021 veel micro ontmoetingen brengt die je blij en verbonden maken.

Een gelukkig 2021.

Alice van Diepen